1. Πως ελέγχω τις κοπές μου, ποιους παραμέτρους αλλάζω;

Ανοιγόμενα:

ηξκξηκ

Συρόμενα:

γηγηωγηω   γ ηγ γη ηγ ηγ ηγ γη